joomla templates top joomla templates template joomla

Fińskie pomysły w powiatowych szkołach zawodowych

powiattorunski.pl włącz . Opublikowano w Chełmża powiatowe - Toruń

altJak wygląda dzisiaj poszukiwanie pracy? Lista kwalifikacji i doświadczeń w CV, przekonujący list motywacyjny, potem rozmowa kwalifikacyjna i sakramentalne pytanie „A co Pan/Pani tak naprawdę potrafi?”. I wtedy okazuje się, że kucharz, który właśnie ukończył szkołę zawodową niekoniecznie jest tym kucharzem, którego poszukuje restaurator w Toruniu, a mechanik nie zawsze potrafi to co w warsztacie mechanicznym w Lubiczu niezbędne. Dlaczego? Teoretycznie system kształcenia zawodowego powinien odpowiadać potrzebom rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem jego lokalnej specyfiki. W praktyce kształcenie zawodowe regulowane jest przez podstawę programową, na bazie której opracowywane zostają programy nauczania. Są to dokumenty opracowywane na poziomie krajowym, nie zawsze więc trafiające w oczekiwania lokalnych pracodawców. Sytuacja finansowa szkolnictwa zawodowego hamuje modernizację pracowni praktycznej nauki zawodu, a to z kolei utrudnia dobre, adekwatne do oczekiwań rynku pracy przygotowanie praktycznego uczniów. Do tego dochodzi niedostateczne rozpoznanie potencjału przedsiębiorstw z regionu oraz bariery dla rozwoju nauczycieli praktycznej nauki zawodu, którzy powinni być na bieżąco z nowinkami z branży. Jak temu zaradzić? Odpowiedzią może być nowatorski projekt innowacyjny, którego wdrażanie rozpoczyna właśnie powiat toruński.

Głównym celem projektu „Szkoła innowacyjna i konkurencyjna” jest podniesienie poziomu dostosowania oferty edukacyjnej szkół zawodowych do potrzeb lokalnych rynków pracy, poprzez wdrożenie innowacyjnej współpracy z przedsiębiorcami. Projekt będzie realizowany w ZS CKU w Gronowie i Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku w partnerstwie z Zespołem Szkół w fińskiej Keudzie. Współpraca międzyszkolna i międzynarodowa ma przyczynić się do lepszego poznania, porównania stosowanych rozwiązań i wymiany doświadczeń w zakresie:
 przygotowywania oferty edukacyjnej odpowiadającej na potrzeby rynku pracy,
 organizacji zajęć teoretycznych i praktycznych,
 wyposażenia warsztatów szkolnych,
 współpracy z przedsiębiorcami, między innymi poprzez stworzenie nowego narzędzia jakim będzie internetowa platforma kontaktowa.
Co, dla kogo i dlaczego?
W planach są wizytacje w szkołach, konsultacje i praktyki dla uczniów polskich w Finlandii i dla uczniów fińskich w Polsce. A potem – na ich podstawie – wypracowanie rozwiązań, które pomogą rozwiązać istniejące dziś problemy. Całość potrwa 3 lata. Bezpośrednimi działaniami objętych zostanie grupa 12 nauczycieli oraz 100 uczniów. W Projekcie weźmie udział młodzież kształcącą się w ZS CKU w Gronowie w zawodach kucharz, technik hotelarz i mechanik pojazdów samochodowych oraz w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku w zawodzie teleinformatyk. Dlaczego właśnie oni? Wybór ten wynika z analizy strategii rozwoju województwa: zarówno branża gastronomiczno – hotelarska jak i usług związanych z transportem są podstawowymi elementami rozwoju sektora turystyki. One, a także prężnie rozwijająca się branża ICT, wskazywane są jako kluczowe dla rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jednak wypracowane w projekcie rozwiązania stanowić będą narzędzie możliwe do wykorzystania w cyklu kształcenia w dowolnym innym zawodzie, we wszystkich szkołach oferujących kształcenie zawodowe.
Cele
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego, a przez to atrakcyjności absolwenta na rynku pracy. Wychodząc naprzeciw wskazanym wcześniej problemom projekt ma na celu:
- poprawę współpracy między pracodawcą a szkołą;
- usystematyzowanie i ujednolicenie informacji dotyczących zawodów;
- dostosowanie elementów programu nauczania do potrzeb lokalnego rynku pracy;
- modyfikację systemu praktyk zawodowych i podniesienie ich jakości;
- zwiększenie elastyczności zawodowej absolwentów;
- podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej przedmiotów zawodowych;
- zmodernizowanie i uzupełnienie wyposażenia klasopracowni zajęć zawodowych.
Wynikiem współpracy ponadnarodowej będzie opis dobrych praktyk w zawodzie technik pojazdów samochodowych, przede wszystkim w zakresie praktyk zawodowych i współpracy z przedsiębiorcami, włączony do finalnej publikacji. Na etapie konsultacji powstanie ponadto opracowanie dotyczące systemu szkolnictwa zawodowego w Finlandii.
Innowacyjność
Szkolnictwo zawodowe w Polsce bazuje na szkołach z wieloletnią tradycją sięgającą głęboko w okres sprzed transformacji roku 1989. Wraz z przemianami gospodarczo - ustrojowymi wprowadzano wprawdzie zmiany zarówno do samego systemu kształcenia zawodowego jak i do oferowanych w tym systemie zawodów. Jednak utrwalone tradycje, koszty wymiany zaplecza dydaktycznego, wykształcenie związanej umowami ze szkołami kadry pedagogicznej i szybkość zmian zachodzących w gospodarce spowodowały, że dziś - trudniej niż kiedykolwiek przedtem - dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb ucznia a zarazem do oczekiwań rynku pracy. Przygotowany projekt ma na celu wskazanie narzędzi, które pomogą skuteczniej powiązać szkolnictwo zawodowe z pracodawcami. Ma się to dokonać poprzez wypracowanie skutecznej formy obligatoryjnego analizowania lokalnego rynku - jego charakteru, potencjałów jak również oczekiwań, które dokona się poprzez środowiskowe konsultacje. Partnerami rozmów będą: szkoła - reprezentowana przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu, pracodawcy, zrzeszenia pracodawców, instytucje rynku pracy, organy prowadzące i nadzorujące szkolnictwo oraz przedstawiciele ośrodków i uczelni oferujących różne formy doszkalania i dokształcania.
Projekt ma na celu uświadomienie pracodawcom, że oferując praktyki na wysokim poziomie, z odpowiednio opracowanym programem mają wpływ na jakość absolwentów opuszczających szkołę, którzy wrócą potem jako ich potencjalni pracownicy. Praktyki powinny dawać pracodawcom pewność, że po ich odbyciu młody adept danego zawodu będzie odpowiednio przygotowany do stawianych przed nim zadań. Współpraca ze szkołą może umożliwić przedsiębiorcom przygotowywanie absolwentów i doszkalanie pracowników z konkretnymi, określonymi przez niego umiejętnościami.
Po drugiej stronie omawianego zagadnienia znajduje się uczeń oraz nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Oni, dzięki realizacji projektu, poznają lokalny rynek i jego potencjał przez pryzmat konkretnego zawodu. Ważnym narzędziem w tym procesie będą poradniki, informatory oraz strona internetowa, której głównym elementem będzie platforma współpracy między pracodawcami a szkołami.
Kolejnym ważnym aspektem jest umiejętność rozpoznania, zdobycia oraz nazwania umiejętności, które poszukiwane są w trakcie procesu rekrutacyjnego. O jego pozytywnym przejściu może zadecydować umiejętne wyszukanie potencjalnych pracodawców oraz odpowiednie przedstawienie swoich umiejętności kluczowych dla konkretnego przedsiębiorcy. Projekt ma za zadanie wypracowanie narzędzi pomocnych w pozyskiwaniu wiedzy na ten temat oraz odpowiedniego przygotowania do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.
Jednej z głównym przyczyn niestosowania dziś zaproponowanych w Projekcie rozwiązań upatrywać można w obustronnym braku doświadczeń w kontaktach między szkołą a współczesnym przedsiębiorcą. Pracodawcy nie mają jasnej informacji na temat zasad funkcjonowania szkolnictwa zawodowego, systemu praktyk i możliwości modyfikowania programów nauczania/podstawy programowej. Szkołom natomiast brak bieżącego rozpoznania potrzeb rynku, nauczycieli, których kompetencje nadążają za przemianami na lokalnym rynku pracy jak i pracowni praktycznej nauki zawodu wyposażonych w nowoczesny sprzęt. Wypuszczają więc kolejne roczniki absolwentów, którzy nie mogą znaleźć pracy ponieważ nie umieją tego, czego oczekują pracodawcy.
Planowane rezultaty
Wyposażeni w praktyczną wiedzę, nowe umiejętności oraz nowe narzędzia pracy nauczyciele będą lepiej przygotowywać uczniów do zajęć praktycznych realizowanych u pracodawcy oraz do podjęcia zatrudnienia.
Projekt pomoże wypracować mechanizmy pozyskiwania środków na wyposażenie pracowni zajęć lekcyjnych i unowocześnianie bazy. Pracownie odpowiadające jakością oraz rozwiązaniami technicznymi oczekiwaniom przedsiębiorców i postępowi w danej branży, podniosą jakość zajęć realizowanych przy ich użyciu, poziom umiejętności uczniów i ocenę jakości ich pracy w ramach praktyk, co może wpłynąć na późniejsze możliwości zatrudnienia.
Zdobyte przez uczniów umiejętności i wiedza zostaną dodatkowo wzbogacone systemem szkoleń wskazanych przez przedsiębiorców oraz zasygnalizowanych w trakcie konsultacji przez przedstawicieli instytucji rynku pracy. Indywidualne doradztwo zwiększy szanse na znalezienie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy po ukończeniu szkoły.
Wszystkie publikacje, wnioski i wypracowane w projekcie rozwiązania będą udostępnione innym szkołom oraz zgłoszone organom odpowiedzialnym za kształtowanie / kierowanie szkolnictwem zawodowym (organom prowadzącym: urzędom powiatowym, miejskim, kuratoriom oświaty, Ministerstwu Edukacji Narodowej).
W ramach projektu opracowane zostaną również przewodniki / instrukcje po zawodach. Będą one stanowić źródło spójnej, aktualnej informacji dla uczniów oraz rodziców na temat oferty szkolnictwa zawodowego, potencjału rynku, wymagań oraz form podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności w kontekście konkretnych zawodów. Istotne wsparcie w tym zakresie stanowić będzie także strona internetowa wraz z platformą kontaktową - nowoczesnym narzędziem umożliwiającym kontakt między szkołami a pracodawcami. Umożliwi ona szybką wymianę informacji, zamieszczanie ogłoszeń o „popycie” i „podaży” na określony typ praktykantów/absolwentów, formach kształcenia i dokształcania. Platforma będzie administrowana prze lidera projektu i promowana przez zrzeszenia przedsiębiorców. Idea utworzenia takiej platformy została skonsultowana ze środowiskiem przedsiębiorców i została przez nie przychylnie przyjęta.
Mamy nadzieję, że wypracowane w projekcie przy użyciu unikatowych metod rozwiązania będą skutkowały zmniejszeniem bezrobocia wśród absolwentów szkół zawodowych i znajdą zastosowanie w kształceniu wykwalifikowanych kadr dla kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw, a w przyszłości będą stanowiły wskazówkę dla rozwoju szkół zawodowych w całym kraju. Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy umożliwi absolwentom znalezienie pracy w pobliżu miejsca zamieszkania, bez konieczności emigracji do innych miast czy za granicę, a gospodarka regionu skorzysta na tym, że wykwalifikowani młodzi ludzie, którzy tu zdobyli wykształcenie, tu będą się realizować zawodowo.